omranding-groen-logo

Actieplan Achterhoekse Jongeren

Het doel van het Actieplan Achterhoekse Jongeren is dat alle jongeren in de Achterhoek tussen de 16 en 27 jaar werk hebben, naar school gaan of een zinvolle daginvulling hebben. Het plan is door verschillende organisaties in de regio vormgegeven, zoals scholen, uitkerende instanties en gemeenten. Het programma heeft verschillende thema’s en actielijnen die aanvullend zijn op de bestaande dienstverlening van de verschillende samenwerkingspartners. Het Actieplan Achterhoekse Jongeren kent een looptijd van 2022-2025.

 

Iedereen doet mee.

Projectpaspoort

Projectinhoud

In 2022 is het Actieplan 2.0 van start gegaan. In dit vervolgplan wordt de samenwerking uit het Actieplan 1.0 voortgezet. Ook worden nieuwe activiteiten in gang gezet. Dit gebeurt aan de hand van 6 thema’s:

 1. Jongeren in beeld: realiseren jongerenmonitor, om meer zicht te hebben op de complete doelgroep in de Achterhoek en hier (regiobreed) sturingsinformatie uit te halen. 
 2. Matchen naar werk: opzetten van werkgeversarrangementen / continueren matchtafel.
 3. Simpel switchen voor jongeren: Continueren van de transitieroute voor mbo-studenten en uitbreiden naar pro-vso doelgroep. Uiteindelijk doel: vanaf 2024 structureel borgen.
 4. Ontwikkelen ondersteuningsmogelijkheden: Pilot Lifecoaching en opzetten van klankbordgroep met jongren uit de regio om hen meer te laten meebeslissen over initiatieven. 
 5. Communicatie: Doorontwikkeling van de website ZEG Achterhoek naar een platform waar jongeren terecht kunnen met vragen over verschillende leefgebieden.
 6. Verduurzamen regionale samenwerking: Per jaar 2 inspiratiebijeenkomsten rondom jongeren en opzetten vooronderzoek voor regionaal jongerenpunt.

Samenwerkingspartners: alle scholen (mbo en pro-vso onderwijs), LerenWerkt, UWV en gemeenten in de Achterhoek.

Contactpersonen

Marie-Susan van der Munnik | Projectleider Doe Agenda & Actieplan Achterhoekse Jongeren 2.0

Sjoerd Hendriks | Projectleider Actieplan Achterhoekse Jongeren 2.0

Mária van Oorschot | Projectcoördinator De Rode Loper & Actieplan Achterhoekse Jongeren

Ida Meerdink | Projectmedewerker bij Achterhoek Werkt Door en Actieplan Achterhoekse Jongeren 2.0

Uitgelicht

Opstartbonus

De ZEG Opstartbonus is beschikbaar voor alle jongeren van 16 tot 27 jaar uit de Achterhoek en kan op veel verschillende gebieden (extra) hulp bieden. De opstartbonus kan worden ingezet voor werk, opleiding en persoonlijk perspectief. Bijvoorbeeld voor een jobcoach, werkkleding, studiemateriaal, een fiets of cursus. Ook kan het jongeren helpen aan een proefplek bij een leuk bedrijf.

Jongerenconsulenten

De ZEG Jongerenconsulenten zijn het aanspreekpunt voor alle jongeren die zich melden. Zodra een jongere zich meldt, zijn de jongerenconsulenten betrokken bij het vervolgtraject richting school, werk of persoonlijk perspectief. De jongerenconsulenten weten door hun outreachende aanpak jongeren te bereiken die anders buiten beeld blijven.

Lifecoaching

In de Pilot Lifecoaching willen we ervaring opdoen met de begeleiding en ondersteuning van 20 jongeren door middel van een lifecoach. Deze lifecoach kijkt met de jongere mee bij alle leefgebieden (wonen, relaties, financiën, zingeving, gezondheid, werk en activiteiten). De lifecoach neemt de regie niet over, maar voert deze samen met de jongere en leert hen zelf de regie te voeren. Het perspectief en de motivatie van de jongere vormen daarbij het uitgangspunt. De pilot is op 1 september 2022 gestart en liep aanvankelijk tot 1 september 2023. Dankzij de succesvolle uitkomsten is de pilot verlengd tot 1 september 2025.

Actueel

Rapportages

Regelmatig komt er een infographic uit met de resultaten van de ZEG Jongerenconsulenten en ZEG Opstartbonus:

Dit hebben we al samen bereikt

30

jongeren bemiddeld via Matchtafels

20

jongeren gestart met Lifecoaching

668

jongeren begeleid naar opleiding, werk of met persoonlijke vervolgstap

Rode Loper
362

jongeren ontvingen een Opstartbonus

Rode Loper
47%

v/d jongeren meldt zichzelf 

Rode Loper
12.829

bezoekers op website ZEG Achterhoek

Rode Loper

Kwalitatieve resultaten

 • Veel voorwerk is gedaan om de regionale jongerenmonitor te starten
 • De 2 transitieroutes zijn in de Achterhoek beschikbaar gemaakt voor jongeren: de mbo- en de vso-pro-route. De mbo-route is een doorontwikkeling van de transitieroute voor mbo-studenten. De vso-pro-route loopt als pilot in 2023
 • De eerste stappen in een verdere samenwerking met het brede sociaal domein (jeugdhulp en Wmo) zijn gezet
 • Gesprekken met regionale samenwerkingspartners hebben geleid tot aangepaste dienstverlening of bijstelling van werkprocessen, zodat jongeren in de toekomst nog beter geholpen of begeleid worden 
 • Er is een magazine gemaakt met verhalen van jongeren die een Opstartbonus hebben ontvangen 
Succesfactoren
 • De onderlinge samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, sociale diensten en UWV is bepalend voor het succes van het Actieplan Achterhoekse Jongeren. De jongeren in de Achterhoek bewegen zich namelijk niet alleen lokaal, maar juist regionaal wanneer de school- / werkloopbaan vordert.
 • Het met elkaar in gesprek gaan op alle niveaus is van doorslaggevend belang om problemen te signaleren, te vertalen naar beleid en te borgen bij diverse organisaties. Zodat een blijvende positieve verandering wordt bewerkstelligd ten goede van de jongeren in een kwetsbare positie.
Ontwikkelpunten
 • Meer aandacht besteden aan de nazorg en het resultaat van de interventies door de jongerenconsulenten.
 • De samenwerking binnen en met het brede sociaal domein vraagt continue aandacht.
 • Een klankbordgroep met jongeren kan bijdragen aan het meer en beter betrekken van jongeren bij het project. Aan deze klankbordgroep wordt nog gewerkt.
bottom-block
Naar boven