omranding-groen-logo

Regioplan Hoofdzaak Werk

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak problemen op verschillende leefgebieden. Denk aan werk, wonen, sociale relaties en financiën. Om uitval te voorkomen, succesvol te re-integreren of om werk te behouden, is dan een integrale aanpak op verschillende leefgebieden noodzakelijk. Een goede samenwerking tussen ondersteunende partijen uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en werk & inkomen (W&I) enerzijds en werkgevers anderzijds is daarom van groot belang. Op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde en het tijdig signaleren van mogelijke problemen in andere levensdomeinen dragen bij aan een goed ondersteuningsaanbod en betere re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

03-02 Techniek Oriëntatiemarkt Meer info

Projectpaspoort

Projectinhoud

In de afgelopen 5 jaar is al veel werk verzet als het gaat om het aan het werk helpen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een aantal stimuleringsprojecten heeft hiertoe een aanzet gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat organisaties uit de GGZ en Werk & Inkomen elkaar steeds beter weten te vinden, ook binnen Arbeidsmarktregio Achterhoek. Dit is zo veelbelovend, dat is besloten om een tandje bij te zetten in het project Hoofdzaak Werk. Dit is een landelijke opschaling voor de periode 2021-2024. De focus ligt in deze nieuwe periode niet langer op de samenwerking met de verschillende organisaties en domeinen. Maar op het daadwerkelijk mensen aan het werk helpen die in behandeling of begeleiding zijn bij de GGZ. Bijzonder is dat de ministeries van SZW en VWS financiering beschikbaar stellen voor de ondersteuning van het project op zowel landelijk als regionaal niveau.

Contactpersonen

Zwanet van Kooten | Projectleider Regioplan Hoofdzaak Werk

Uitgelicht

Minimaal 100 trajecten per jaar

Arbeidsmarktregio Achterhoek heeft zich verbonden aan de realisatie van minimaal 100 trajecten per jaar. Het resultaat van deze trajecten moet een minimale uitstroom van 40% naar duurzaam werk zijn. Het is aan de partijen om te bepalen welke re-integratietrajecten het meest passend voor de kandidaat zijn. Daarvoor kunnen verschillende re-integratiemethoden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid worden ingezet. Voorbeelden zijn Individuele Plaatsing Steun (IPS-trajecten), jobcoaching en Werk als beste zorg (Wabz). Het aangaan van het aantal trajecten op jaarbasis betekent een inspannings- en geen resultaatsverplichting.

Belangrijkste onderdelen
 • Leerbijeenkomsten om de professionals GGZ en Werk & Inkomen om kennis te delen, te leren en professionals met elkaar in verbinding te brengen
 • Regionale casuïstiekbesprekingen (maandelijks)
 • Ontwikkeling gemeenschappelijke intake met direct betrokken partners (UWV, GGNet en Laborijn)

Actueel

Rapportages

Op de volgende manieren monitoren wij de voortgang:

 • 3 Keer per jaar vindt er een stuurgroep plaats waarin voortgang, resultaten en knelpunten worden besproken
 • Elke 4 weken vinden er werkgroepen plaats
 • 2 Keer per jaar worden de resultaten in het managersoverleg Werk & Inkomen besproken en 2 keer per jaar in een regionaal beleidsoverleg 

 

Evaluatie Hoofdzaak Werk 2021 (periode van start in 2021 tot 1 juli 2022)

Evaluatie Hoofdzaak Werk 2023 (periode van start in 2023 tot 1 juli 2023)

Dit willen we bereiken

100

mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk (per jaar)

40%

van de deelnemers stroomt duurzaam uit naar werk

3

leerbijeenkomsten (per jaar)

10

Casusbesprekingen (per jaar)

Dit hebben we al samen bereikt

79

trajecten Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Kwalitatieve resultaten

 • De partijen uit de GGZ en W&I weten elkaar steeds beter te vinden in de visie dat werken onderdeel van herstel is en dat samenwerking onontbeerlijk is om resultaten te bereiken
 • Landelijke koepelorganisaties hebben zich gecommitteerd aan het project en ook Zorgverzekeraars Nederland is aangesloten
 • De ministeries van SZW en VWS stellen financiering beschikbaar voor de ondersteuning van het proces in de regio en op landelijk niveau

Dit hebben we ervoor gedaan

 • Maandelijkse, regionale casuïstiekbesprekingen
 • Regionale leerbijeenkomsten over specifieke onderwerpen, zoals trauma en rouwverwerking, verslavingen en verslavingszorg
 • Ontwikkelen van een gemeenschappelijke intake GGZ en W&I
 • Optimaliseren processen en samenwerking met GGZ, W&I en re-integratie organisaties
 • Aansluiten bij lokale en/of regionale ontwikkelingen voor mensen met een psychische beperking
Succesfactoren
 • Goede bestuurlijke verbinding
 • Fysiek bij elkaar zijn om gesprekken te voeren werkt bevorderend voor het begrip voor elkaars positie en belangen
 • Op uitvoerdersniveau werkgroepen waar men elkaar steeds beter weet te vinden
 • Beschikbaarheid van mensen en middelen en de inzet van organisaties en werkgroepen
 • Infrastructuur om gebruik te kunnen maken van methoden en tools van deelnemende organisaties
 • Cultuurverandering waarbij alle partners onderschrijven dat werken een onderdeel van herstel is
 • De projecten zijn onderdeel van de arbeidsregio’s, zodat de verbinding sneller gemaakt kan worden
Ontwikkelpunten
 • De grote werkdruk bij deelnemers aan de werkgroepen (door ziekte, gebrek aan menskracht e.d.) leggen druk op de beschikbaarheid van mensen
 • Op uitvoerend niveau is er vaak begrip voor elkaars positie en belangen. Dit wijzigt soms als het gaat om de verschillende managementniveaus waar andere prioriteiten spelen
 • Aanpassingen en/of verbeteringen doorvoeren ten behoeve van de samenwerking met meerdere partijen vraagt van bestaande organisaties om de eigen werkwijzen en methoden ter discussie te stellen
 • Het concept ‘werken als onderdeel van het herstel’ is een zienswijze die nog niet overal wordt doorleefd.
 • Wet- en regelgeving werkt soms belemmerend in plaats van bevorderend
bottom-block
Naar boven