Programma

In Arbeidsmarktregio Achterhoek werken we samen met werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijspartijen, UWV en gemeenten aan een betere balans tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Onze ambitie? We willen zoveel mogelijk inwoners aan het werk helpen en houden, zodat ze zichzelf kunnen redden in onze samenleving. En we willen dat werkgevers in de regio voldoende en voldoende gekwalificeerde medewerkers kunnen vinden en behouden voor een gezonde, duurzame bedrijfsvoering.

3 programmalijnen

We werken iedere dag samen om onze ambitie te realiseren. Daarom gebeurt er binnen de arbeidsmarktregio Achterhoek veel. We hebben niet alleen te maken met een veelheid aan maatschappelijke opgaven, óók met veel samenwerkende partijen. Om inzicht, overzicht en samenhang te creëren in dit complexe speelveld, hebben we in de Achterhoek gekozen voor programmasturing. Onder het programma Arbeidsmarkt vallen alle projecten en activiteiten van onze arbeidsmarktregio. Via de programmalijnen brengen we hierin ordening aan. Een programmalijn is dus een inhoudelijk sub-kader, met daarbinnen regionale activiteiten die met hetzelfde thema te maken hebben.

De 3 programmalijnen zijn:

  1. Van werkloosheid naar werk
  2. Van werk naar werk
  3. Iedereen doet mee

Van werkloosheid naar werk

Over het algemeen lukt het inwoners en werkgevers om vacatures te vervullen. Maar er zijn nog steeds inwoners in een kwetsbare positie. Of beroepen waarbij dit niet of minder makkelijk lukt. In de programmalijn 'Van werkloosheid naar werk' begeleiden we werkzoekende inwoners naar werk, bieden we passende ondersteuning op de werkplek en bieden we dienstverlening aan werkgevers om meer inclusief te ondernemen. Verschillende projecten dragen hieraan bij:

omranding-groen-logo

Van werk naar werk

Deze programmalijn concentreert zich op werkenden die op zoek zijn naar een andere baan of (vervolg)opleiding. En werkgevers die zich inzetten voor een leven lang ontwikkelen. Door middel van om- en bijscholing proberen we inwoners langdurig inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt en dragen we bij aan een flexibele en duurzaam inzetbare beroepsbevolking in de regio. Verschillende projecten vallen onder deze programmalijn:

Iedereen doet mee

Sommige groepen inwoners hebben extra aandacht of andere begeleiding nodig om zich te ontwikkelen naar werk. Denk aan jongeren, statushouders, inwoners met een psychische kwetsbaarheid en inwoners die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen. In de programmalijn 'Iedereen doet mee' richten we ons op de inzet en doorontwikkeling van dienstverlening aan deze inwoners. De volgende regionale projecten en activiteiten dragen hieraan bij:

Speerpunten versterken regionale samenwerking

In het programma Arbeidsmarkt van Arbeidsmarktregio Achterhoek is veel aandacht voor de verbinding en versterking van de regionale samenwerking. Onze speerpunten zijn:

  • Programmatische aanpak: van visie, naar strategie, naar operatie
  • Versterken (arbeidsmarkt)analyse als basis voor inhoudelijke agenda en projecten
  • Transparant overzicht van projecten, activiteiten en financiën
  • Eenduidige monitoring regionale projecten, activiteiten en resultaten
  • Communicatie: laten zien wat we bereiken & actief kennis delen
  • Governance op orde: terug naar de basis

Hoe we aan deze speerpunten werken? Dat is uitgebreid te lezen in de Aanpak versterking regionale samenwerking Arbeidsmarktregio Achterhoek

Naar boven