omranding-groen-logo

Privacy

Binnen Arbeidsmarktregio Achterhoek is de gemeente Doetinchem de centrumgemeente. Dit houdt in dat de gemeente Doetinchem bepaalde taken uitvoert en verantwoordelijkheden draagt namens de samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio. Hieronder valt ook de verwerking van persoonlijke of privacygevoelige gegevens. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als Arbeidsmarktregio Achterhoek vinden wij jouw privacy belangrijk. Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor jij ze geeft. De gemeente Doetinchem bewaart namens de Arbeidsmarktregio Achterhoek eventuele privacygevoelige gegevens. Dit gebeurt niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Arbeidsmarktregio Achterhoek / gemeente Doetinchem omgaat met privacygevoelige gegevens.  

Welke gegevens gebruiken wij? 

Wij verwerken zo min mogelijk privacygevoelige of persoonsgegevens. Als via de website contract met ons opneemt, verstrek jij ons alleen jouw naam en contactgegevens. Dit zijn persoonsgegevens. Vanuit onze projecten kan om meer gegevens worden gevraagd, waaronder:

  • Naam, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens;
  • Opleidingsgegevens;
  • Gegevens over het arbeidsverleden;
  • Gegevens over de huidige arbeidssituatie.

Als dit aan de orde is, geven de projecten zelf bij jou aan welke gegevens ze gebruiken en hoe ze daarmee omgaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag werken wij jouw gegevens?

Arbeidsmarktregio Achterhoek heeft als doel de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio te borgen en verduurzamen. Zo komen we tot een betere dienstverlening voor werkenden, werkzoekenden en ondernemers in de Achterhoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om de gegevens die wij (Arbeidsmarktregio Achterhoek / gemeente Doetinchem) van jou bewaren, in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Gebruiken wij niet jouw juiste gegevens of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op jouw verzoek gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Dit kan niet altijd.

Het is om privacyredenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, aan te passen of te verwijderen.

We handelen jouw verzoek binnen 1 maand af.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Arbeidsmarktregio Achterhoek / gemeente Doetinchem verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken jouw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken jouw gegevens dus alleen aan bedrijven die werken in onze opdracht en ook alleen als ze zich voor jou inzetten. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Arbeidsmarktregio Achterhoek / gemeente Doetinchem blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Arbeidsmarktregio Achterhoek / gemeente Doetinchem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactpagina.

Naar boven