omranding-groen-logo

Regionale aanpak statushouders en inburgering

Sinds de verhoogde instroom van statushouders in 2016 werken we binnen Arbeidsmarktregio Achterhoek samen aan deze maatschappelijk ontwikkeling. In eerste instantie was de samenwerking vooral op huisvesting gericht. Gaandeweg ook op werk en de voorbereidingen van de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2022 is ingegaan. In de Achterhoek zien we veel voordelen in de samenwerking. Gemeenten zijn vaak te klein om op thema’s als de leerroutes of rondom projecten zelf afspraken te maken. Daarnaast kunnen gemeenten elkaar ondersteunen met expertise. Gezamenlijk optrekken maakt het ook makkelijker om contacten in de regio en landelijk te onderhouden. En kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De 'regionale aanpak statushouders en inburgering' is in de Achterhoek dan ook veel meer dan een project: gemeenten zijn blijvend verantwoordelijk voor de taken op het gebied van statushouders en inburgering en zo is de samenwerking in de regio ook ingericht.

 

'Schuif aan bij de regionale aanpak statushouders en inburgering' Bekijk webinar

Projectpaspoort

Projectactiviteiten
 • Maandelijks overleg met beleidsmedewerkers inburgering. Doel is ook om zo de kennis in de regio over de Wet inburgering op peil te houden
 • Netwerk onderhouden met taalaanbieders in de regio, landelijk en provincie
 • Netwerk onderhouden met relevantie contactpersonen in de regio
 • Regionale nieuwsbrief met als doel de praktijk te informeren over regionale projecten en stand van zaken (in ontwikkeling)
 • Projecten die momenteel in samenhang met regiocoördinatie lopen: pilot brugklas, regionale samenwerking sleutelpersonen (beide vanuit de DOE agenda) en Community of Practice (in samenwerking met Ministerie van SZW en Divosa)
 • Regionaal contractmanagement 
Contactpersonen

Renske Waardenburg | Coördinator Regionale aanpak statushouders en inburgering

Uitgelicht

Leerroutes

De contracten voor de leerroutes zijn gesloten met TopTaal, Interbeek, het Graafschap College en de HAN. 

Sleutelpersonen

In de Achterhoekse gemeenten zijn ruim 20 sleutelpersonen actief. Het zijn mannen en vrouwen met maar liefst 11 verschillende nationaliteiten. Deze sleutelpersonen zijn zelf goed geïntegreerd en beheersen de Nederlandse taal goed. Ze kennen de inns en outs van de Nederlandse maatschappij en spreken naast hun eigen taal de Nederlandse taal. Sleutelpersonen zijn opgeleid om andere nieuwkomers te helpen hun weg te vinden in Nederland. Ze zijn in staat ingewikkelde problematiek te doorgronden en om naar de juiste instantie te verwijzen. Sleutelpersonen kunnen door gemeenten, organisaties en bedrijven worden ingezet bij het regelen van zaken, gesprekken en alles wat kan helpen het contact van de nieuwkomer met de Nederlandse maatschappij te vergemakkelijken. 

Community of Practice

De Achterhoek is als een van de eerste regio's door het Ministerie van SZW/Divosa uitgekozen om een Community of Practice (CoP) op te zetten. In deze CoP zoeken organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet inburgering samen naar oplossingen voor knelpunten in de uitvoering. Deelnemers leren daarbij van elkaar. Doel is om de dienstverlening aan inburgeraars te verbeteren. 

Actueel

Kwalitatieve resultaten

 • Maandelijks regionaal overleg inburgering (inmiddels structureel, met gelijkwaardige inbreng van elke gemeente)
 • Voorlichting tijdens bijeenkomsten van de arbeidsmarktregio, beleidsoverleggen en managersoverleg
 • Contacten in de regio en daarbuiten onderhouden (onder andere met Divosa en ministeries)
 • Voorkomende vragen vanuit regio beantwoord en in banen geleid
 • Inzet op onderwerpen die samenhangen met de inburgering, zoals de opvang van en taallessen aan Oekraïense vluchtelingen
Succesfactoren
 • Voldoende aandacht voor PR
 • De ‘erop af’-houding leidt tot meer inzicht en begrip en betere samenwerking
 • Onafhankelijke uitstraling
 • Laagdrempelig
 • Gelijkwaardige samenwerking: samenwerking met oog voor de onderlinge verschillen
Ontwikkelpunten
 • Het beter bereiken van de doelgroep basisvaardigheden / laaggeletterden
 • Meer externe contacten met inwoners, werkgevers, opleiders
bottom-block
Naar boven