omranding-groen-logo

Uitvoeringsplan inclusieve arbeidsmarkt

De samenwerkende partners in de arbeidsmarktregio hebben in 2022 hun strategische agenda inclusieve arbeidsmarkt vormgegeven. Deze strategische agenda is vervolgens vertaald in een uitvoeringsplan met concrete acties die we gezamenlijk uitvoeren. Zo werken we aan een kenniscentrum inclusieve technologie, zetten we lifecoaching in voor jongeren en geven we meer aandacht aan basisvaardigheden en digitale vaardigheden op de werkvloer. In de uitvoering zorgen we voor samenhang met andere projecten in de arbeidsmarktregio.

We maken er werk van.

Projectpaspoort

Projectinhoud

Om in de Achterhoek een nog inclusievere arbeidsmarkt te realiseren, richten we ons op 4 prioriteiten:

  • Onbenut arbeidspotentieel
  • Jongeren
  • Basisvaardigheden
  • Digitale vaardigheden
Contactpersonen

Petra Helming | Programmacoördinator Arbeidsmarkt

Uitgelicht

Onbenut arbeidspotentieel

Inzicht in onbenut arbeidspotentieel is een belangrijke randvoorwaarde voor het bepalen van effectieve interventies en welke interventies nog ontbreken. Op dit onderwerp wordt door gemeenten en UWV uiteraard al geïnvesteerd. De vraag die daarbij gesteld kan worden is op welke wijze dit kan worden verbeterd en welke bijdrage(n) de samenwerkingspartners daarbij kunnen spelen. We streven naar 100% inzicht. En inzicht alleen is niet genoeg. We zullen ook nagaan aan welke (extra) interventies in de begeleiding naar werk behoefte is en deze gaan organiseren.

Jongeren

Op de doelgroep Jongeren wordt in onze arbeidsmarktregio al geruime tijd intensief samengewerkt (richting school en/ of werk). Er zijn goede afspraken gemaakt over de in gezamenlijkheid te organiseren dienstverlening en de rol van de samenwerkende partijen. In de praktijk blijkt echter dat er jongeren zijn waarvoor geen oplossing gevonden wordt. Daar richten we onze focus op. Dit realiseren we onder meer door een structurele aanpak én een intensievere analyse van de casuïstiek, waarbij we gezamenlijk oplossingen creëren voor individuele jongeren én inzichtelijk maken waar onze afspraken bijgesteld moeten worden. De Rode Loper is een essentieel onderdeel in onze huidige aanpak. Ook het Actieplan Achterhoekse Jongeren maakt onderdeel uit van deze prioriteit. 

Digitale vaardigheden

Steeds verdergaande digitalisering zorgt ervoor dat digitale vaardigheid een basisvaardigheid is geworden om te kunnen functioneren in de maatschappij. De komende jaren digitalen werkgevers hun (productie)processen steeds verder en daarmee groeit de behoefte aan daarvoor geschikte medewerkers. Digitale vaardigheid wordt steeds belangrijker om de stap te maken naar participatie op de arbeidsmarkt. Veel partijen hebben aandacht voor dit thema. Daar sluiten wij zoveel mogelijk op aan. We gaan bij werkgevers inventariseren of het huidige ondersteuningsaanbod bij het stimuleren van digitale vaardigheden aansluit bij hun wensen. Zo nodig ontwikkelen we een alternatief aanbod. Daarnaast wordt geïnvesteerd in zogenaamde ambassadeurs voor taal- en digitale vaardigheden. Deze ervaringsdeskundigen stellen op de werkvloer mensen in staat digitale vaardigheden op te doen en bijbehorende taal te verwerven.

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid kan een grote belemmering zijn voor een actieve rol op de arbeidsmarkt. In de Achterhoek krijgt dit thema veel aandacht door het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024. De onderdelen in dit plan die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie zijn in de strategische agenda als prioriteit aangemerkt. Dit betreft zowel de doelgroep die Nederlands als 1e taal heeft als de doelgroep die Nederlands als 2e taal heeft. Ook bij dit thema gaan we na welke behoefte werkgevers hebben als het gaat om ondersteuning bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Daarbij kijken we onder andere naar het continueren van de aandacht voor taalontwikkeling tijdens het werk (Taalcoach) en het via werkgevers doorverwijzen van werknemers naar beschikbare voorzieningen (o.a. Taalhuis, het project Klasse!).

Actueel

bottom-block
Naar boven