omranding-groen-logo

Regioplan Laaggeletterdheid

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Maar nog te veel mensen hebben moeite met (begrijpend) lezen, rekenen en het gebruiken van een computer of smartphone. Om mee te (blijven) doen, heb je deze vaardigheden wél nodig. Daarom investeren wij in de aanpak van laaggeletterdheid. Zodat er voor iedereen die de eigen vaardigheden wil verbeteren, een aanbod van goede kwaliteit in de buurt bereikbaar is. Zo maken we het verschil voor een vaardiger Achterhoek.

Projectpaspoort

Doelstellingen

Wij willen dat iedere inwoner die tot de doelgroep behoort, de kans krijgt om de basisvaardigheden verder te ontwikkelen:

 • We willen tussen 2021 en 2024 6000 inwoners van de Achterhoek een traject laten volgen om hun basisvaardigheden te verbeteren.
 • Van het totaal aantal deelnemers aan een taaltraject is minimaal 20% Nederlands sprekend.
 • Laaggeletterden ontwikkelen hun basisvaardigheden in de context van wat ze nodig hebben. Dit draagt bij aan een integrale aanpak en leidt tot (meer) financiële zelfredzaamheid, (arbeids-)participatie en gezondheid.
 • Maatschappelijke partners zijn bewust van de voorwaarde van voldoende geletterdheid bij de doelgroep om tot betere dienstverlening en meer duurzame resultaten te komen. Zij zetten zich in om laaggeletterdheid bij de doelgroep te herkennen, dit met hen te bespreken en deze mensen te begeleiden naar een passend aanbod om hun basisvaardigheden te verbeteren.
 • Het bedrijfsleven maakt de beheersing van basisvaardigheden van NT1-ers op de werkvloer bespreekbaar en geeft de medewerkers gelegenheid tot (bij)scholing.
Contactpersonen

Daphne Diepenbroek | Regiocoördinator laaggeletterdheid

Uitgelicht

KLASSE!

KLASSE! is een programma om laaggeletterde NT1-ers te vinden, benaderen en werven. Het programma richt zich specifiek op de groep Nederlandstalige laaggeletterden. De aanpak van KLASSE! is gebaseerd op het idee dat we mensen alleen kunnen bereiken als we hen aanspreken op een manier die bij ze past. Daarom zijn vanuit KLASSE! 4 profielen opgesteld, met een bijbehorend cursusaanbod. In het aanbod is de (leer)vraag van de deelnemer het uitgangspunt. Het aanbod past daarnaast bij de levensfase en de achtergronden van de deelnemer. Op www.ikwildatleren.nl zijn de materialen van KLASSE! gratis te gebruiken.

Het project in de Achterhoek is gemonitord door CINOP. Succesvolle trajecten worden vanaf nu zoveel mogelijk opgenomen in het reguliere aanbod. We blijven experimenteren met nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken via korte cursussen of trainingen die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

Werkgeversaanpak

In samenwerking met diverse organisaties (Leerwerkloket Achterhoek, Werkgeversservicepunt Achterhoek, Taalhuis Achterhoek, etc.) is een aanpak ontwikkeld voor werkgevers. Doel is dat werkgevers hun werknemers motiveren deel te nemen aan cursussen/trainingen, waardoor ze hun basisvaardigheden vergroten. Het idee is om door de vraag bij werkgevers op te halen, meer maatwerk te bieden in trajecten. In 2023 gaat de nieuwe aanpak van start.

Trajecten voor specifieke doelgroepen

Prago biedt trajecten aan voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking. Deelnemers zijn wel altijd mensen met Nederlands als moedertaal (NT1). De trajecten zijn bedoeld voor mensen die om een bepaalde reden niet terecht kunnen bij het reguliere formele of non-formele onderwijs. De Achterhoekse gemeenten hebben Prago de opdracht gegeven om 4 groepen in de Achterhoek te bedienen. Inmiddels zijn 2 groepen gestart (Winterswijk en Gendringen). Daarnaast wordt op 2 andere locaties in de regio een groep opgestart. Via de lokale Taalhuizen is de accountmanager van Prago in contact gebracht met zorginstellingen die deze doelgroep begeleiden. Prago en Taalhuis Achterhoek hebben afspraken gemaakt over het onderling doorverwijzen en de mogelijkheid om aan te sluiten op het (non-formele) aanbod binnen de bibliotheken. Prago maakt bij de trajecten gebruik van de subsidieregeling die in 2021 is opgesteld voor aanbod voor specifieke doelgroepen. 

Actueel

Rapportages

 • Taalhuis Achterhoek maakt elk kwartaal een managementrapportage voor de gemeenten over de uitvoering van de volwasseneneducatie. 
 • Prago deelt 3 keer per jaar een rapportage over de voortgang van de trajecten voor NT1-ers met een licht verstandelijke beperking.

Dit hebben we al samen bereikt

1471

trajecten uitgevoerd

411

taaltrajecten (non-formeel)

bij Taalhuis Achterhoek
407

taaltrajecten (formeel)

bij Graafschap College
623

trajecten gericht op digitale vaardigheden

bij Taalhuis Achterhoek
30

trajecten voor specifieke doelgroepen

via Prago
43%

van de deelnemers heeft Nederlands als 1e taal (NT1)

Dit hebben we ervoor gedaan

 • Professionals van het Taalhuis Achterhoek zijn opgeleid om de training ‘Herkennen en bespreken’ te verzorgen bij organisaties. In enkele organisaties is met deze training gestart. In 2023 zetten we hier stevig op in.
 • In diverse gemeenten hebben vanuit de methodiek van Klasse! activiteiten plaatsgevonden. De geleerde lessen nemen we in 2023 mee in de werkwijze. Dit betekent vooral: meer maatwerk, kleine stappen (bijvoorbeeld korte trajecten), dichtbij de (fysieke) leefwereld van de inwoner
 • In veel gemeenten is gestart met lokale werkgroepen. Doel is om de aanpak laaggeletterdheid meer te integreren binnen het sociaal domein, door de vraag en aanbod meer op elkaar aan te laten sluiten. Deelnemers zijn vaak: taalhuis, welzijnsorganisatie, gemeente.
 • Er is een voorstel ontwikkeld voor de werkgeversaanpak. Besluitvorming en uitvoering vinden plaats in 2023. 
Succesfactoren
 • Samenwerking met organisaties die werken met de doelgroep
 • Inzet van ervaringsdeskundigen die zijn opgeleid door de FNV
Ontwikkelpunten
 • Niet beperken tot de voor ons tot nu toe bekende en meest logische partners. Dus…meer buiten de gebaande paden treden om de NT1-doelgroep te bereiken
 • Werkgevers nog beter aanhaken op basis van onderzoek naar hun wensen en behoeften
bottom-block
Naar boven